SZUKAJ
Menu Menu
NERRO
KOSZYK
0
KOSZYK
Menu Menu
KOSZYK KOSZYK
0
ULUBIONE ULUBIONE
0
KONTO KONTO

regulamin

Regulamin sklepu internetowego Nerro


§1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem nerro.sklep.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem nerro.sklep.pl (zwany dalej: sklep internetowy Nerro), jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek, NIP: 9561552693, REGON: 870579590, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 51b/8, 87-100 Toruń.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające klientowi kontakt ze sprzedawcą:
1) adres korespondencyjny: Sklep zoologiczny Nerro, Szosa Lubicka 111, 87-100 Toruń;
2) numer telefonu: +48 512 157 033;
3) adres poczty elektronicznej: karmy@nerro.pl.
1.4. Regulamin sklepu internetowego Nerro umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej nerro.sklep.pl w sposób umożliwiający klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany klientom przed zawarciem umowy.


§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin, oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Sprzedawca/Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek, NIP: 9561552693, REGON: 870579590.
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy Nerro prowadzony pod adresem nerro.sklep.pl przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek.
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać zamówienia w ramach sklepu internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz przedsiębiorca,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, w którym to klient akceptuje ofertę sprzedaży sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego Nerro, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w sklepie internetowym Nerro kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Nerro konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Nerro konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona sklepu internetowego Nerro korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona sklepu internetowego Nerro posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Nerro można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym Nerro jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od sprzedającego.


§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1. W sklepie internetowym Nerro istnieje możliwość płatności:
- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych,
- kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
- gotówką przy odbiorze osobistym.
Wybrane sposoby płatności mogą być czasowo niedostępne z przyczyn technicznych, niezależnych od sprzedającego.
5.2. Sklep internetowy Nerro umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych. Operatorzy tych płatności są wskazani na stronie nerro.sklep.pl.
5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach sklepu internetowego Nerro. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranych firm kurierskich, realizujących dostawy pod adres i/lub do punktów odbioru. Aktualne formy dostawy są dostępne na stronie nerro.sklep.pl.
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w stacjonarnym sklepie zoologicznym Nerro, w Toruniu, Szosa Lubicka 111. W przypadku wybrania odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6.6. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi klient, są podawane na stronie internetowej sklepu Nerro przy składaniu zamówienia, a także dostępne na podstronie "Dostawa".
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością klienta.


§ 7 Odstąpienie do umowy
7.1. Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, kupujący powinien poinformować o tym sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Sklep zoologiczny NERRO, Szosa Lubicka 111, 87-100 Toruń lub skan/zdjęcie pisma przekazane pocztą elektroniczną na adres karmy@nerro.pl). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni.
7.3. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt w przypadku, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
7.5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.7 regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z kupującym może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez kupującego dodatkowych kosztów.
7.9. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.10. Zawierając umowę konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.


§8 Reklamacje
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta, z tytułu niezgodności produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami regulaminu.
8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do sprzedającego, kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Sklep Zoologiczny NERRO, Szosa Lubicka 111, 87-100 Toruń lub poprzez e-mail na adres karmy@nerro.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.6. Klient będący konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między klientem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej sklepu Nerro. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie internetowym Nerro.
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia, czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym, tj. w szczególności, gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie, dobre obyczaje itd.


§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności sklepu internetowego Nerro, dostępnej na stronie nerro.sklep.pl.


§ 11 Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony regulamin wiąże kupującego/klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Nerro zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
11.5. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym nerro.sklep.pl.
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2022.

Regulamin sklepu internetowego Nerro obowiązujący do dnia 03.02.2022
§1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem nerro.sklep.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem nerro.sklep.pl (zwany dalej: sklep internetowy Nerro), jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek, NIP: 9561552693, REGON: 870579590, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 51b/8, 87-100 Toruń.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające klientowi kontakt ze sprzedawcą:
1) adres korespondencyjny: Sklep zoologiczny Nerro, ul. Poznańska 85, 87-100 Toruń;
2) numer telefonu: +48 512 157 033;
3) adres poczty elektronicznej: karmy@nerro.pl.
1.4. Regulamin sklepu internetowego Nerro umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej nerro.sklep.pl w sposób umożliwiający klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany klientom przed zawarciem umowy.


§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin, oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Sprzedawca/Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek, NIP: 9561552693, REGON: 870579590.
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy Nerro prowadzony pod adresem nerro.sklep.pl przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ATA Danuta Wieczorek.
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać zamówienia w ramach sklepu internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz przedsiębiorca,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, w którym to klient akceptuje ofertę sprzedaży sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego Nerro, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w sklepie internetowym Nerro kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Nerro konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Nerro konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona sklepu internetowego Nerro korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona sklepu internetowego Nerro posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Nerro można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym Nerro jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od sprzedającego.


§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1. W sklepie internetowym Nerro istnieje możliwość płatności:
- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych,
- kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
- gotówką przy odbiorze osobistym.
Wybrane sposoby płatności mogą być czasowo niedostępne z przyczyn technicznych, niezależnych od sprzedającego.
5.2. Sklep internetowy Nerro umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych. Operatorzy tych płatności są wskazani na stronie nerro.sklep.pl.
5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach sklepu internetowego Nerro. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranych firm kurierskich, realizujących dostawy pod adres i/lub do punktów odbioru. Aktualne formy dostawy są dostępne na stronie nerro.sklep.pl.
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w stacjonarnym sklepie zoologicznym Nerro, w Toruniu, przy ul. Poznańskiej 85. W przypadku wybrania odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6.6. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi klient, są podawane na stronie internetowej sklepu Nerro przy składaniu zamówienia, a także dostępne na podstronie "Dostawa".
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością klienta.


§ 7 Odstąpienie do umowy
7.1. Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, kupujący powinien poinformować o tym sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Sklep zoologiczny NERRO, ul. Poznańska 85, 87-100 Toruń lub skan/zdjęcie pisma przekazane pocztą elektroniczną na adres karmy@nerro.pl). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni.
7.3. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt w przypadku, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
7.5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.7 regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z kupującym może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez kupującego dodatkowych kosztów.
7.9. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.10. Zawierając umowę konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.


§8 Reklamacje
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta, z tytułu niezgodności produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami regulaminu.
8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do sprzedającego, kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Sklep Zoologiczny NERRO, ul. Poznańska 85, 87-100 Toruń lub poprzez e-mail na adres karmy@nerro.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.6. Klient będący konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między klientem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej sklepu Nerro. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie internetowym Nerro.
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia, czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym, tj. w szczególności, gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie, dobre obyczaje itd.


§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności sklepu internetowego Nerro, dostępnej na stronie nerro.sklep.pl.


§ 11 Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony regulamin wiąże kupującego/klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Nerro zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
11.5. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym nerro.sklep.pl.
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021.

Załączniki do Regulaminu (do pobrania):

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl